mijnzwembad.eu
                                                   

Algemene voorwaarden


Verkoopsvoorwaarden  

Algemeen
mijnzwembad.eu  is een handelsnaam van BV  B.T.A.P.
Administratieve zetel : Ericastraat 17, 3582 Beringen.
BTW. BE 0873.254.574
Tel. 0477/31.20.19
Registratienr. 10.28.10
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en briefwisseling.
1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BV B.T.A.P.  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.  
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.  
2. Overeenkomst  
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BV B.T.A.P.  BV B.T.A.P.  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BV B.T.A.P.  dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.  
3. Prijzen/Aanbiedingen  
3.1 Alle aanbiedingen van BV B.T.A.P.  zijn vrijblijvend en BV B.T.A.P.  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.  
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.  
3.3 Prijswijzigingen leveranciers voorbehouden , ook na het ondertekenen van een offerte . 
4. Betalingen  
4.1 Betaling dient in principe te geschieden als de producten afgehaald worden bij BV B.T.A.P.  Of bij verzending op voorhand doormiddel van bankoverschrijving of elektronische betaling voorzien op onze webshop  
4.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BV B.T.A.P.  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.  
4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BV B.T.A.P. 
5. Retourzendingen
5.1 Voor online bestellingen : Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongebruikte en ongeschonden staat in originele verpakking bij ons terug worden afgeleverd. Dit conform art.47 e.v. van boek VI van het wetboek van Economisch Recht  (BE) of Wet Verkoop op Afstand (NL). Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen " zoals in een etalage". Dit houdt in dat materialen, die getest zijn op een andere manier dan dat dit normalerwijze in de winkel zou gebeuren, niet worden teruggenomen. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
In elk geval is het noodzakelijk om de toestemming te krijgen van de handelaar alvorens materialen te retourneren. Materialen worden geretourneerd aan het adres opgegeven door de handelaar en met de documentatie die door de handelaar wordt gevraagd. Dit kan ook uitzonderlijk het adres van de producent binnen Europa zijn, hetwelk zal worden meegedeeld. Vooraleer het artikel te retourneren dient u een retour-referentienummer aan te vragen. Dit retour-referentienummer dient duidelijk op en de binnenin de verpakking vermeld te worden. De verzendkosten van de retour zijn ten laste van de klant. 
5.2 In uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt de handelaar zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. De handelaar neemt in dit geval de verzendkosten voor de retour voor zijn rekening.
De terug te betalen retourkosten zullen in dat geval niet hoger zijn dan de kost indien de handelaar het pakket retour haalt. In het geval de terughaling door de handelaar, dient de klant zich te schikken naar de modaliteiten en timing van de handelaar.
6. Levering  
6.1 De door BV B.T.A.P.  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.  
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan en het tijdstip waarop de producten gereed zijn aan u.  
7. Eigendomsvoorbehoud  
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BV B.T.A.P.  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.  
8. transportschade.  
8.1 Indien u een product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd product is onomkeerbaar. Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur gemeld te worden. de verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld.  
8.2 In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.  
9. Elektronische communicatie en bewijs  
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en BV B.T.A.P.  (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is BV B.T.A.P.  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van BV B.T.A.P.  
9.2 De administratie van BV B.T.A.P.  geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.  
10. Overmacht  
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BV B.T.A.P.  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BV B.T.A.P.  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BV B.T.A.P.  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  
11. Diversen  
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BV B.T.A.P.  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BV B.T.A.P.  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.  
11.2 BV B.T.A.P.  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.  
11.3 gebruikte afbeeldingen op de webshop kunnen afwijken van model of kleur.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing  
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België aan de handelsrechtbank van Hasselt."Er kunnen geen rechten ontleend worden indien de info op de site verkeerd zou zijn of verkeerd geïnterpreteerd wordt. Foto's zijn informatief, en geven een beeld over de karakteristieken van onze producten."  
13. Garantie  
De koper dient steeds alvorens het toestel of apparaat in dienst te nemen de handleiding te lezen. De handleiding is steeds in 1 van de 3 landstalen of in het Engels beschikbaar in de verpakking of op de website.  
De garantie op elektrische apparatuur is maximum 2 jaar. Goederen dewelke binnengebracht worden onder de garantieperiode dienen steeds in de originele verpakking aangeboden te worden.  
BV B.T.A.P.  behoud het recht om goederen te weigeren indien de originele verpakking niet aanwezig is. Indien de klant wenst dat de goederen naar de leverancier worden verzonden zonder originele verpakking kan BV B.T.A.P.  nooit aansprakelijk gesteld worden voor transportschade. 
Indien er schade komt aan het zwembad of liner door grondwater kan BV B.T.A.P.  hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden Drainage moet steeds voorzien worden door de klant indien nodig . 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vriesschade . 
Schade die voortkomt uit foutieve installatie door de zelfbouwer (klant) zelf kan nooit verhaald worden op BV B.T.A.P. 
Gebreken aan geleverde of opgehaalde goederen dienen binnen 24h00 gemeld te worden.  
BV B.T.A.P.  kan op geenerlei manier verplicht worden een vervangtoestel ter beschikking te stellen indien de goederen naar de resp. leveranciers gezonden dienen te worden.  
Indien een toestel dat niet defect is, maar door foutief gebruik niet werkt, ter herstelling wordt aangeboden worden de verzendkosten en nazichtkosten van de leverancier doorgerekend.  
Elektrische apparatuur dient in principe door een vakman geïnstalleerd te worden tenzij anders beschreven in de handleiding.  
Schade of defecten veroorzaakt door foutieve installatie en/of gebruik kunnen nooit als garantie beschouwd worden.  
Pompen dienen alvorens in gebruik genomen te worden voldoende opgegoten te worden en gecontroleerd op lekken. Een pomp die zonder vloeistof gedraaid heeft kan nooit aanleiding geven tot herstelling onder garantie. 
Robotten dienen steeds onder water getest te worden. Slijtage aan filterzakken of filterpatronen kan op geenerlei wijze aanleiding geven tot garantie.  
Lampen zijn watergekoeld en mogen enkel onder water getest worden. Er dient ook steeds een transfo met voldoende vermogen geplaatst te worden tussen het elektriciteitsnet en de lamp.  
Defecten en of breuken en beschadigingen aan lampen zoals UV-lampen en zwembadlampen kunnen nooit onder de garantievoorwaarden vallen.  
Alle verkopen van elektrische toestellen vallen onder de Europese wetgeving .  
Garantiebepalingen volgens de wet van 21 september 2004  
Alle garanties worden geregeld door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen.  
Deze wet dekt volgende punten:  
Niet-conformiteit van het product. Dus het geleverde goed komt niet overeen met het gevraagde of bestelde goed.  

Webshop gemaakt met EasyWebshop